ประวัติวัดบางหัวเสือ

วัดบางหัวเสือ ได้สร้างขี้นมาประมาณรัชสมัย รัชกาลที่๒ ประมาณปี พ.ศ.๒๓๗๐ เนื่องจากสันนิฐานได้ว่าหลวงพ่อบัว เป็นองค์ปฐม เป็นเจ้าอธิการองค์แรก และเป็นพระอุปัชฌาย์องค์แรก ซึ่งท่านเกิดประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๕๘ ซึ่งอยู่ในรัชสมัย รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ขึ้นครองราชย์ใน วันที่ ๗ กันยายน ๒๓๕๒ ชื่อวัดเดิมตามหลักฐาน ชื่อวัดบางศีศะเสือ แล้ว ในรัชสมัย รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดให้มีการสังคยานา ปรับเปลี่ยนชื่อวัดต่างๆใหม่ให้สอดคร้องกับ ภาษา สระ วรรญยุกต์ จีงได้เปลี่ยนมาใช้ วัด บางหัวเสือ แทนจนถึงปัจจุบัน.
ข้อมูลสถานภาพที่ตั้ง :
ถนน สุขาภิบาล ๖ บางหัวเสือ
พระประแดง  จังหวัด สมุทรปราการ
วันที่สำรวจ : ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สถานภาพแหล่งศิลปกรรม : ขึ้นทะเบียน
กรรมสิทธิ์ : วัด
 สังกัดคณะสงฆ์   มหานิกาย
ความสำคัญ  แหล่งศิลปกรรม วัฒนธรรม ศูนย์รวมพุทธศาสนิกชน
วัดบางหัวเสือ  ตั้งอยู่เลขที่  ๑  บ้านบางหัวเสือ  ซอยสุขาภิบาล  ๖  หมู่ที่  ๘  ตำบลบางหัวเสือ  อำเภอ พระประแดง  จังหวัด สมุทรปราการ  
  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๒๖ไร่ ๒ งาน ๗๐  ตารางวา โฉนดเลขที่  ๑๙๓๑๒ 
           อาณาเขตอาวาสวัด
  ทิศเหนือยาว  ๔๕  เมตร  ติดต่อกับคลอง  
  ทิศใต้ยาว    ๖๓  เมตร    ติดต่อกับคลอง  
  ทิศตะวันออกยาว  ๑๕๐ เมตร  ติดต่อกับซอยสุขาภิบาล ๖ (หน้าวัด)  
  ทิศตะวันตกยาว  ๑๘๐  เมตร  ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา (หลังวัด)
            พื้นที่ตั้งวัด  เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแวดล้อมไปด้วยคลอง  ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย         หน้าตักกว้าง  ๙๕  เซนติเมตร  สูง  ๑๕๓  เซนติเมตร  จำนวน  ๓  องค์
            วัดบางหัวเสือ  สร้างเมื่อประมาณ  พ.ศ.  ๒๓๐๐ กว่าๆ ไม่ทราบนามผู้สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ ๒๕๔๓(ครั้งแรก๒๔๐๐)  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  ๔๐  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร  ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๔๓(ครั้งแรก๒๔๐๐)  การศึกษา  ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๗๗  จนถึงขณะนี้ นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาลสอนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนสอนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาและสถานีอนามัยขึ้นในที่วัดและได้ให้การสงเคราะห์ตามสมควรตลอดมา
             เจ้าอาวาส   จำนวน  ๖  รูป  คือ  รูปที่  ๑  หลวงพ่อบัว  รูปที่  ๒   หลวงพ่ออ้น   รูปที่  ๓  หลวงพ่อพิน รูปที่ ๔  พระครูวิบูลสิกขกิจ 
  (อยู่  ธมฺม  เตโช) รูปที่  ๕  พระครูพิพัฒน์สมุทรคุณ  (นพ ปณีโต)  อายุ  ๖๑  ปี  พรรษา  ๓๖  ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๐๖  จนถึง๒๕๓๐
  รูปที่ ๖ พระครูวิบูลสีลวัฒน์(จำลอง กันตาจารี) แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อ อายุ๕๒ พรรษา ๓๒ ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน๒๕๕๙      
ขณะนี้วัดบางหัวเสือ  มีพระภิกษุจำพรรษา  ๓๑  รูป