กิจกรรมเก่า


 • 002.jpg
  สวดมนต์ข้ามปี ๖๐ เริ่มต้นดี ชีวิตดี วันปีใหม่ ๒๕๖๐กำหนดการพีธีสวดมนต์ข้ามปี๒๕๕๙ สู่ปี ๒๕๖๐ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ทั้งหลายมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีปฏิทินไทยพ.ศ.๒๕๖๐ / ค.ศ.๒๐๑๗ปีวอก - ปีระ...

 • 3เซียน.jpg
  ขอเชิญร่วมงาน อุปัชฌาอาจารย์ ณ.วัดบางหัวเสือวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐เวลา ๑๗.๐๐ น. นำอัฐิอดีตพระอุปัชฌาย์และอดีตเจ้าอาวาส ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษาเวลา ๑๙.๐๐ ...

 • ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0046.jpg
  พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๗๐๐น. พระสงฆ์ ๓๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุก...

 • มาฆบูชา.jpg
  วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเ...

 • 700.jpg
  เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี นับเป็นโอกาสวันสำคัญอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยที่จะได้แสดงถึงความจง...

 • index.jpg
  งานประจำปีวัดบางหัวเสือ และ งานสงกรานต์ ประจำปี๒๕๖๐ ในวันที่๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ( ๑๓ April ๒๐๑๗ ) ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา ...

 • Vesak.jpg
  วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสร...