พระอุปัชฌาย์ รูปที่ ๒ หลวงพ่อพิน ฉันทธัมโม

หลวงพ่อพินท่านเกิดวันอังคาร เดือนหก พ.ศ.๒๓๘๓ ท่านอุปสมทบเมื่อวันที่๘ พฤษภาคม๒๔๐๔ โดยมีท่านช้างวัดโปรดเกษเชฎฐารามเป็นพระอุปัชฌาย์ 

หลวงปู่จีน วัดท่าลาดเหนือ(ฉะเชิงเทรา) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

หลวงปู่บัว วัดบางศีศะเสือ(วัดบางหัวเสือ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 ได้รับฉายาว่า ฉันทธัมโม(ผู้มีธรรมเป็นที่พอใจ)

ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อจากหลวงพ่อบัวช่วงปีพ.ศ.๒๔๓๘จนถึงช่วงปีพ.ศ.๒๔๕๒

พระบูรพาจารย์มหาเถร ที่หลวงพ่อพิน ได้บวชให้และได้เจริญก้าวหน้าทางพุทธศาสนา มีหลายรูป เช่น

หลวงพ่อ บุตร วัดใหญ่ บางปลากด หลวงพ่อพิน เป็นอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเที่ยง เป็นพระกรรมวาจา หลวงพ่อ อยู่ ธัมมเตโช เป็น พระอนุสวนา อุปสมทบ ที่วัด บางหัวเสือ. ย้ายไปอยู่วััดใหญ่บางปลากด ปี พ.ศ.๒๔๔๐ และได้เป็นเจ้าอาวาสในกาลต่อมา

 หลวงเที่ยง กีสนาคะ หลวงพ่อ บัว เป็น อุปัชฌาย์ หลวงพ่อพิน เป็น พระกรรมวาจา หลวงพ่อ อ้น เป็นพระอนุสวนาจารย์ ชาวบางหัวเสือนิมนตืให้เป็นเจ้าอาวาสแต่ไม่ได้รับ