งานอดีตอุปัชฌาย์อาจารย์

ขอเชิญร่วมงาน อุปัชฌาอาจารย์ ณ.วัดบางหัวเสือ 

 วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๗.๐๐ น. นำอัฐิอดีตพระอุปัชฌาย์และอดีตเจ้าอาวาส ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

๘๐ พรรษา

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียน

                                                                เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศํกดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

                                                                เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์หมดวัด(ประมาณ ๕๐ รูป)

                                                                เวลา ๑๒.๐๐ มี ธรรมเทศนา ๑ กันฑ์ โดย พระครูสุภัทรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดคันลัด

    รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล

๑.พระครูวิมลศุภการ ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง

๒.พระครูอุทัยรัตนวิมล    รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง    เจ้าอาวาสวัดกองแก้ว

๓.พระครูพุทธิสารโสภิต   เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ         เจ้าอาวาสวัดบางโปรง

๔.พระครูสุคนธ์สีลคุณ    เจ้าคณะตำบลบางกอบัว-บางยอ  เจ้าอาวาสวัดชมนิมิตร

๕.พระครูสุนทรสุตสาร ดร. เจ้าคณะตำบลบางหญ้าแพรก    เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง

๖.พระครูปัญญาทีปคุณ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวารพระอารามหลวง วัดกลางวรวิหาร

๗.พระครูกัลยาณธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไตรสามัคคี

๘.พระครูโกศลพัฒนาภรณ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก

๙.พระครูวิสาลพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง

๑๐. พระครูสมุห์ประสาทพร มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก

 • 002.jpg
  สวดมนต์ข้ามปี ๖๐ เริ่มต้นดี ชีวิตดี วันปีใหม่ ๒๕๖๐กำหนดการพีธีสวดมนต์ข้ามปี๒๕๕๙ สู่ปี ๒๕๖๐ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ทั้งหลายมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีปฏิทินไทยพ.ศ.๒๕๖๐ / ค.ศ.๒๐๑๗ปีวอก - ปีระ...

 • ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0046.jpg
  พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๗๐๐น. พระสงฆ์ ๓๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุก...

 • มาฆบูชา.jpg
  วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเ...

 • 700.jpg
  เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี นับเป็นโอกาสวันสำคัญอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยที่จะได้แสดงถึงความจง...

 • index.jpg
  งานประจำปีวัดบางหัวเสือ และ งานสงกรานต์ ประจำปี๒๕๖๐ ในวันที่๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ( ๑๓ April ๒๐๑๗ ) ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา ...

 • Vesak.jpg
  วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสร...