งานประจำปีสงกรานต์


งานประจำปีวัดบางหัวเสือ และ งานสงกรานต์ ประจำปี๒๕๖๐ ในวันที่๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐

   ปีนี้ตรงกับวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ( ๑๓ April ๒๐๑๗ )

   ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา  ชีววาร(ช) จิตรมาศ อัฐศก จุลศักราช ๑๓๗๘ , คริสตศักราช ๒๐๑๗ , มหาศักราช ๑๙๓๙

รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๖ , สุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน , จันทรคติ เป็น ปกติมาส ปกติวาร

  วันสงกรานต์ กับ ความเชื่อ คำทำนายโบราณ 

เกี่ยวกับนางสงกรานต์และวันสงกรานต์จาก “หนังสือตรุษสงกรานต์” ของอาจารย์สมบัติ พลายน้อย ได้มีการกล่าวถึงความเชื่อที่เกี่ยวเนื่อง นางสงกรานต์ วันมหาสงกรานต์ วันเนา และวันเถลิงศก ไว้อย่างน่าสนใจหลายประการ ได้แก่

     ความเชื่อเกี่ยวกับอิริยาบถของนางสงกรานต์ เชื่อว่า 

๑. ถ้านางสงกรานต์ ยืนมา จะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้

๒. ถ้านางสงกรานต์ นั่งมา จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตาย และเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ

๓. ถ้านางสงกรานต์ นอนลืมตา ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

๔. ถ้านางสงกรานต์ นอนหลับตา พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี 

      ส่วนคำทำนายเกี่ยวกับวันมหาสงกรานต์ วันเนา และวันเถลิงศก ก็มีว่า

  ๑. ถ้า วันอาทิตย์ เป็น วันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์มีนามว่า “ทุงษะเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จมาบนหลังครุฑ ปีนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สู้จะงอกงามนัก 

ถ้า วันอาทิตย์ เป็น วันเนา ข้าวจะตายฝอย คนต่างด้าวจะเข้าเมืองมาก ท้าวพระยาจะร้อนใจ 

ถ้า วันอาทิตย์ เป็น วันเถลิงศก พระมหากษัตริย์จะมีพระบรมเดชานุภาพ ปราบศัตรูได้ทั่วทุกทิศ 

  ๒. ถ้า วันจันทร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์มีนามว่า “โคราคะเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหารเตลัง (น้ำมัน) พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังพยัคฆะ (เสือ) ปีนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนคุณหญิงคุณนายทั้งหลายจะเรืองอำนาจ 

ถ้า วันจันทร์ เป็น วันเนา มักเกิดความไข้ต่างๆ และเกลือจะแพง นางพญาจะร้อนใจ 

ถ้า วันจันทร์ เป็น วันเถลิงศก พระราชินีและท้าวนางฝ่ายในจะมีความสุขสำราญ 

  ๓. ถ้า วันอังคาร เป็น วันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์มีนามว่า “รากษสเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต (เลือด) พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จมาบนหลังวราหะ (หมู) ปีนั้นโจรผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง 

ถ้า วันอังคาร เป็น วันเนา ผลหมากรากไม้จะแพง 

ถ้า วันอังคาร เป็น วันเถลิงศก ข้าราชการทุกหมู่เหล่าจะมีความสุข มีชัยชนะแก่ศัตรูหมู่พาล 

  ๔. ถ้า วันพุธ เป็น วันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์มีนามว่า “มณฑาเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเข็ม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังคัทรภะหรือคัสพะ (ลา) ปีนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ 

ถ้า วันพุธ เป็น วันเนา ข้าวปลาอาหารจะแพง แม่หม้ายจะพลัดที่อยู่ 

ถ้า วันพุธ เป็น วันเถลิงศก บรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตจะมีความสุขสำราญ 

  ๕. ถ้า วันพฤหัสบดี เป็น วันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์มีนามว่า “กิริณีเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จมาบนหลังคชสาร (ช้าง) ปีนั้นผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่ และเจ้านาย 

ถ้า วันพฤหัสบดี เป็น วันเนา ผลไม้จะแพง ราชตระกูลจะมีความร้อนใจ 

ถ้า วันพฤหัสบดี เป็น วันเถลิงศก สมณชีพราหมณ์จะปฏิบัติกรณียกิจอันดีงาม 

  ๖. ถ้า วันศุกร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์มีนามว่า “กิมิทาเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จมาบนหลังมหิงสา (กระบือ) ปีนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ ฝนชุก พายุพัดแรง ผู้คนจะเป็นโรคตาและเจ็บไข้กันมาก 

ถ้า วันศุกร์ เป็น วันเนา พริกจะแพง แร้งกาจะเป็นโรค สัตว์ป่าจะเป็นอันตราย แม่หม้ายจะมีลาภ 

ถ้า วันศุกร์ เป็น วันเถลิงศก พ่อค้าคหบดีจะทำมาค้าขึ้น มีผลกำไรมาก 

  ๗. ถ้า วันเสาร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์มีนามว่า “มโหธรเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จมาบนหลังมยุรา (นกยูง) ปีนั้นโจรผู้ร้ายจะชุกชุม จะเกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง 

ถ้า วันเสาร์ เป็น วันเนา ข้าวปลาจะแพง ข้าวจะได้น้อย ผลไม้จะแพง น้ำน้อย จะเกิดเพลิงกลางเมือง ขุนนางจะต้องโทษ 

ถ้า วันเสาร์ เป็น วันเถลิงศก บรรดาทหารทั้งปวงจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู

                                                                                                                               ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว  • index.jpg
  วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตร เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา ๐๙.๐๙ น. เริ่มละครรำแก้บน เวลา ๑๕.๐๐ น. จัดขบวนแห่ นางสงกรานต์ เริ่มจา...

 • 002.jpg
  สวดมนต์ข้ามปี ๖๐ เริ่มต้นดี ชีวิตดี วันปีใหม่ ๒๕๖๐กำหนดการพีธีสวดมนต์ข้ามปี๒๕๕๙ สู่ปี ๒๕๖๐ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ทั้งหลายมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีปฏิทินไทยพ.ศ.๒๕๖๐ / ค.ศ.๒๐๑๗ปีวอก - ปีระ...

 • 3เซียน.jpg
  ขอเชิญร่วมงาน อุปัชฌาอาจารย์ ณ.วัดบางหัวเสือวันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐เวลา ๑๗.๐๐ น. นำอัฐิอดีตพระอุปัชฌาย์และอดีตเจ้าอาวาส ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษาเวลา ๑๙.๐๐ ...

 • ภาพเก่าเล่าเรื่อง ภูมิพโลภิกขุ เมื่อในหลวงทรงผนวช 0046.jpg
  พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) วันศุกร์ที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๗๐๐น. พระสงฆ์ ๓๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุก...

 • มาฆบูชา.jpg
  วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา) เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเ...

 • 700.jpg
  เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีวันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี นับเป็นโอกาสวันสำคัญอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยที่จะได้แสดงถึงความจง...

 • Vesak.jpg
  วันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสร...