พระอุปัชฌาจารย์ รูปที่ ๔ หลวงพ่อนพ ปณีโต

หลวงพ่อนพ ท่านเกิดเมือ วันที่๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ . ๒๔๖๘ เป็นบุตร นาย เฮ็ง นางหนู เมื่ออายุครบบวช วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้อุปสมบทที่ วัดบางหัวเสือ โดยมี

 หลวงพ่อ อยู่ ธัมมเตโช เป็น พระอุปัชฌาย์ 

พระอาจารย์ ถึก ธรรมวโร เป็น พระกรรมวาจาจาร์ 

พระอาจารย์ จันทร์ จันททัตโต เป็น พระ อนุสาวนาจารย์     ได้ฉายาว่า ปณีโต (ผู้ปราณีต)

วิทยฐานะ สอบ นักธรรมตรี ได้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๖ เมื่ออายุ ๒๒ ปี พรรษา ๒

สอบได้ นักธรรมโท เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๘๗

สอบได้ นักธรรมเอก เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๐ 

ได้ตราตั้ง พระกรรมวาจาจารย์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๔๙๗ อายุ๓๓ พรรษา ๑๓

ได้แต่งตั้งพระครูฐานา พระครู อมรศัพท์ ๑๘ เมษายน ๒๕๑๒

ได้ตราตั้งพระครู พิพัฒนสมุทรคุณ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘

ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๖

ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าอธิการ นพ ปณีโต เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๙