โรงเรียนวัดบางหัวเสือ

   โรงเรียนวัดบางหัวเสือสร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อพระครูวิบูลสิขกิจ เป็นเจ้าอาวาส เริ่มสร้างใช้ในปีพ.ศ. ๒๔๗๖ และได้อุปถัมภ์มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
 ประวัติโรงเรียนวัดบางหัวเสือ
 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ (บุนนาค-ประชาอุทิศ)   ที่ตั้งอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ มีเนื้อที่ 1 ไร่ 87 ตารางวา   
ก่อสร้างครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2471 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ความตั้งใจเดิมจะใช้เป็นโรงเรียนสอนนักธรรมแด่พระภิกษุสามเณร แต่เมื่อสร้างเสร็จ พระวินัยธร อยู่ ธัมมเตโช
(พระครู วิบูลสิขกิจ) เห็นว่าไม่เหมาะสมจึงให้เปิดสอนเป็นโรงเรียนอนุบาล ต่อมาปี พ.ศ.2476 เปิดเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลบางหัวเสือ 1  (วัดบางหัวเสือ)    สอนชั้นมูลถึง ป.4 นายสิงห์  กมลรัตน์ เป็นครูใหญ่
       เมื่อ พ.ศ. 2493  นายนพ  ศรีเอี่ยม ครูใหญ่ได้พิจารณาเห็นว่า  อาคารเรียนซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำไม่สามารถขยายได้  เพราะมีพื้นที่จำกัดและมีนักเรียนเพิ่มทุกปี จึงปรึกษา พระครูวินัยธร อยู่ เจ้าอาวาสขอย้ายอาคารเรียนมาสร้างด้านหลังวัดโดยสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ ป.01 มีมุข 2 ข้าง 6ห้องเรียน  หลังคาสังกะสี        โดยนำเอาวัสดุจากอาคารหลังเดิมมาทำการก่อสร้าง  และได้รับงบประมาณก่อสร้าง จากเจ้าอาวาสพระครูวิบูลสิขกิจ (อยู่)  10,000 บาท  งบประมาณทางราชการ  30,000 บาท  ประชาชน 24,838  บาท                และเงินช่วยเหลือวาตภัยของรัฐ  6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,838 บาท
ปี พ.ศ.2507 โรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนชั้นเดียว เรือนไม้ มี 7 ห้องเรียน จากงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ100, 000 บาทเงินบริจาคของ
  คุณป้าบุญนาค เล็กเขื่อนขันธ์ สมทบกับคนในชุมชน อีก 100,000 บาท ในปีนี้เองได้เปิดสอน ถึงชั้น ป.7
 
          ปี พ.ศ.2517 สร้างอาคารเรียน017 เป็นอาคาร 4 ห้องเรียน จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 
          ปี พ.ศ.2519 ต่อเติมอาคาร 017 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียนพร้อมถมที่เทพื้นคสล.
 
          ปี พ.ศ. 2527 สร้างอาคารเรียนแบบสปช.104/2526 อาคาร 4 ห้องเรียนด้วยเงินงบประมาณจำนวน 680,000 บาท
 
          ปี พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบฝ.33 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาทประชาชนสมทบ 10,000 บาท
 
          ปี พ.ศ.2531 เปิดสอนอนุบาล-ป.6
 
          ปี พ.ศ.2533 สร้างหอกระจายข่าวโครงการ  กศ.พช. โดยได้รับงบประมาณ 4,000 บาท ประชาชน คณะครูสมทบ 2,200 บาท
 
          ปี พ.ศ 2534 ได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เนื่องจากชำรุดมาก และทางวัดจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการก่อสร้างอุโบสถใหม่
 
          ปี พ.ศ.2536 จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์โดยรื้อจากเดิมมาปลูกในบริเวณอาคารเรียนใช้เป็นที่ให้นักเรียนรับประทานอาหาร
 
          ปี พ.ศ.2537 ร่วมกับเจ้าอาวาสติดต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนำดินมาถมสนามของโรงเรียนให้พ้นจากน้ำท่วมคิดเป็น 50,000 บาท
 
           ปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาชนบทตามข้อเสนอของส.ส ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง โทรทัศน์  20 นิ้ว 1 เครื่อง 9,000 บาท  วิดีโอ            1 เครื่อง 8,000 บาท  วิทยุเทป 5 เครื่อง  13,000 บาท  กล้องถ่ายวิดีโอ 1 ชุด 23,000 บาท
 
           ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณ จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา                  44,870               บาท
 
                             ได้รับงบประมาณจัดทำห้องคอมพิวเตอร์                        44,130               บาท
 
                             ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา      285,000    บาท
 
                             ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์               365,400    บาท
 
                             ได้รับงบประมาณในการจัดทำโรงเรียนเป็นปัจจุบัน             86,060               บาท
 
          ปี พ.ศ. 2541  จัดทำชั้นวางหนังสือห้องสมุดของโรงเรียนวัดบางหัวเสือ 4 ชั้น เป็นเงิน 10,000 บาท เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน 20,000 บาท ผู้บริหารและคณะครูร่วมบริจาค จัดทำห้องวิทยาศาสตร์ ทาสีรั้ว ผู้บริหารได้บริจาคงบประมาณให้แก่ทางโรงเรียน
 ปี พ.ศ.2543 ได้รื้อถอนบ้านพักครู ขึ้นทะเบียนอันดับ ที่ 6 สป.37 มีการก่อสร้างรั้วยาว 72 เมตร สูง 2 เมตร โดยเงินอุดหนุน อบจ.สมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2547   ผู้ใหญ่ทับทิม  แสงงาม และครอบครัวได้ปรับปรุงห้องส้วมโดยก่อสร้างส้วมใหม่นักเรียน 6 ห้อง
 ปี พ.ศ. 2544 เจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือร่วมกับกรรมการบริจาคดินถมปรับปรุงโรงอาหาร เป็นเงิน 44,000 บาท
 ปี พ.ศ.2546 ได้รื้อถอนบ้านพักครูแบบสามัญทะเบียนลำดับที่ สป.1208 
 ปี พ.ศ.2547 โรงเรียนได้รับบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ราคา 5,500,000 บาท จากคุณรุ่งโรจน์ เทศดนตรี เทศมนตรีตำบลสำโรงใต้ แทนอาคารเรียน แบบ017      
ปี พ.ศ. 2548 ได้รื้อถอนอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว สป.34 ส้วมแบบ601/26 สป.843
 ปีพ.ศ.2549  ได้รื้อถอน ฝ.33 จำนวน 3 ใบและจำหน่ายครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ปีพ.ศ. 2549 ได้ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน แบบ104/26 เป็นหอประชุมโดยความร่วมมือของเจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานชุมชน ในตำบลบางหัวเสือ ผู้ปกครองนักเรียนร่วมจัดหางบประมาณในการปรับปรุง คิดเป็นเงินประมาณ 600,000 บา ท
 ปีพ.ศ.2550 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมจัดสร้างห้องกระจายเสียง เป็นมูลค่า 18,000 บาท
 ปี พ.ศ.2551  บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัดมหาชน ได้ นำผ้าป่าการศึกษามาร่วมปรับปรุงโรงอาหาร เป็นเงิน 150,000 บาท และซื้อแบบเรียนให้แก่นักเรียนป.1-6 เป็นเงิน 170,000 บาท
ปี พ.ศ.2552 เงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียนสปช.104/26  เป็นหอประชุมคิดเป็นมูลค่า  893,000  บาทมอบให้วันที่ 25 ธันวาคม 2552
 ปีพ.ศ.2553  มูลนิธิเลียวนาร์ดและไลล่า โรสได้มอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนคิดเป็นเงิน 500,000  บาท พิธีมอบวันที่ 15  เมษายน 2553
 ปีพ.ศ.2553 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีพ.ศ. 2553 มูลนิธิเลียวนาร์ดและไลล่า โรสได้บริจาคห้องส้วมรวมทั้งปรับปรุงห้องน้ำเดิมคิดเป็นเงิน 500,000  บาท มีพิธีมอบวันที่ 18  พฤศจิกายน 2553
ปีพ.ศ. 2554 มูลนิธิเลียวนาร์ดและไลล่า โรสได้บริจาคต่อเติมห้องธุรการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียนวัดหัวเสือเป็นเงิน 150,000  บาท
ปี พ.ศ. 2555 เงินกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน เป็นเงิน 110,000 บาท
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น
 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ คลิกที่นี่

เว็บไซต์ วัดบางหัวเสือ   คลิก