บาญชีพระสงฆ์วัดบางหัวเสือ ปี ๕๙

 

รายนามพระภิกษุวัดบางหัวเสือปัจจุบันที่จำพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๕๙


ลำดับ ชื่อ - ฉายา 


๑ พระครูวิบูลสีลวัฒน์ (จำลอง กนฺตาจารี) เจ้าอาวาส       พรรษา ๖๒     อุปสมบทเมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘
๒ พระครูสมุห์สุพจน์    สุพจโน             รองเจ้าอาวาส
๓ พระมหาพรเทพ       อมรเทโว           ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
๔ พระอนันต์             อนนฺตคุโณ         พระลูกวัด
๕ พระรุ่ง                 ธมฺมานุสารี        พระกรรมวาจาจารย์
๖ พระทัศนัย              กตปุญฺโญ         พระผู้ดูแลจัดงานกระจายเสียง
๗ พระอนันต์              ฐานวโร           
พระผู้ดูแลคลังเบิกจ่ายของวัด
๘ พระสมศักดิ์             สมสกฺโก          พระผู้ดูแลคลังเบิกจ่ายของวัด
๙ พระนิรุธ                 นิโรโธ            พระลูกวัด
๑๐ พระบุญธรรม          จารุธมฺโม         พระลูกวัด
๑๑ พระไกรสร             อาภสฺสโร         พระลูกวัด
๑๒ พระพิชัย               ตนฺติปาโล        พระลูกวัด
๑๓ พระทรงพล             คุณพโล         พระลูกวัด
๑๔ พระชัยรัตน์             จตฺตมโล        พระลูกวัด
๑๕ พระสมมาศ             สุขิโต           พระอุปัฎฐากดูแลกิจนิมนต์ต่างๆ
๑๖ พระนรินทร์              สุทฺธิสทฺโธ      พระลูกวัด
๑๗ พระฐกร                 ปญฺญาวุฑฺโฒ   พระลูกวัด
๑๘ พระวีระพันธ์             ธมฺมวีโร        พระลูกวัด
๑๙ พระอนันต์                ธีรธมฺโม       พระลูกวัด
๒๐ พระนิคม                 ภูริปญฺโญ      พระลูกวัด
๒๑ พระวสันต์                สุธีโร          พระลูกวัด
๒๒ พระมหาณรงค์           ฐานจารี        พระผู้ดูแลโบสถ
๒๓ พระไพศาล                ปิยสีโล        พระลูกวัด ๓
๒๔ พระธนัญชัย               ธนชโย        พระลูกวัด ๓
๒๕ พระจุนทวัช                จารุวฑฺฒโน    พระลูกวัด 

๒๖พระอำนาจ           ฐิตธมฺโม        บุญปลูก        พรรษษ ๒      อุปสมบทเมื่อ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๒๗ พระอาภรณ์                ฐิตสทฺโธ       พระลูกวัด          พรรษา ๒      อุปสมบทเมื่อ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๘ พระธรรมพล               กิตฺติคุโณ       พระลูกวัด          พรรษา๒       อุปสมบทเมื่อ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๙ พระสมภพ                  โชติปญฺโญ    ลาสิกขาแล้ววันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
๓๐ พระเสน่ห์                   ญานวโร ใหม่  พระลูกวัด