รายชื่อพระที่สอบนักธรรมชั้นตรี


๑ พระ อำนาจ        ฐิตธมฺโม        บุญปลูก

๒ พระ อาภรณ์ ฐิตสทฺโธ ไวว่อง

๓ พระ คชาทัช จารุภทฺโท อินทรบุญ

๔ พระ พรพรหม กิตฺติธโร สมบุญรอด

๕ พระ วิทยากรณ์ อติภทฺโท จันทำ