วิธิอุปสมบทแบบ อุกาสะ

 •  การบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ ของวัดบางหัวเสือ มหานิกาย ได้ใช้แบบการขอบวชแบบ อุกาสะ (ขอโอกาส) มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล หลวงพ่อพระครูวิบูลสีลวัฒน์ จึงได้ดำเนินรอยตาม พระบูรพาจารย์ มาจนถึงในปัจจุบัน และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้มาบวชใหม่ได้เข้าใจในพิธีการจึงได้รวบรวมเนื้อหาสาระมาไว้รวมกันเพื่อความสะดวกแก่ผู้มาบวชใหม่ ดังนี้แล...
 •  
 •  
 •  
 •   
 • คำวันทาสีมา .
 • อุกาสะ วันทามิ ภันเต,                                          ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า,
 • สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,                           ขอพระองค์ได้อดโทษทั้งปวง แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด
 • มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,                   ข้าพระพุทธเจ้าสร้างบุญอะไรไว้ ขอพระองค์ผู้เป็นนายพึงอนุโมทนา
 • สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,                        พระองค์ทรงบำเพ็ญบุญอะไรไว้ พึงประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด,
 • สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.                                           ข้าพระพุทธเจ้า ขออนุโมทนาบุญ.
 • คำวันทาพระประธาน
 • (นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า)
 • สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต    ขอพระองค์ได้อดโทษทั้งปวง แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด,
 • (กราบ ๑ ครั้ง ประนมมือ กล่าวว่า)
 • อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง,        ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาส ที่ได้พลั้งพลาดด้วย กาย วาจา ใจ,
 • สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต   ขอพระองค์ได้อดโทษทั้งปวง แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด,
 • ( กราบ ๑ ครั้ง แล้วยืนขึ้น ประนมมือ กล่าวว่า)
 • วันทามิ ภันเต,                                      ข้าพระพุทธเจ้า กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า,
 • สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,               ขอพระองค์ได้อดโทษทั้งปวง แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด,
 • มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,       ข้าพระพุทธเจ้าสร้างบุญอะไรไว้ ขอพระองค์ผู้เป็นนายพึงอนุโมทนา
 • สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,           พระองค์ทรงบำเพ็ญบุญอะไร พึงประทานแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด
 • สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.                              ข้าพระพุทธเจ้า ขออนุโมทนาบุญ
 • (นั่งคุกเข่า ประนมมือ กราบ ๓ ครั้ง)
 • เมื่อได้เวลาบรรพชาให้โปยทาน ญาติโยมแล้วพานาคก้าวเข้าโบสถื(ไม่ต้องอุ้มนาคแตะคานประตูเพราะอาจจะตกลงมาได้)เริ่มตั้งใจบูชาพระและรับศีล
 • คำบูชาพระ
 • อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
 • อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ
 • คำนมัสการพระรัตนตรัย
 • อะระหัง สัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ(กราบ)
 • พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส
 • เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
 • ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
 • สะวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)
 • พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า,
 • ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)
 • สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ(กราบ)
 • พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,
 • ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
 • คำอาราธนาศีล ๕
 • มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ
 • (ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะ ๓)
 • ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ
 • (ท่านผู้เจริญ แม้นในวาระที่ ๒ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะ ๓)
 • ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ
 • (ท่านผู้เจริญ แม้นในวาระที่ ๓ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล ๕ พร้อมกับสรณะ ๓)
 • เสร็จแล้วว่าตามพระ อัปัชฌาย์ หรือ พระกรรมวาจาจารข์
 • เริ่มพิธี กราบ บิดา-มารดา ๓ หน ประนมมือน้อมตัวรับผ้าไตรจาก บิดา-มารดา ญาติผู้ใหญ่
 • อุ้มผ้าไตร เดินเข่าเข้าไปหาอุปัชฌายะ ผู้อุปสมบทพึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือเดินเข่าเข้าไปหาอุปัชฌายะ วางผ้าไตรไว้ข้างตัว ด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายพระอุปัชฌายะ แล้วกราบลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง แล้วอุ้มผ้าใครประนมมือเปล่งวาจา ถึงสรณะและขอบรรพชาด้วยคำมคธ(บาลี)
 • คำขอบรรพชา
 • อุกาสะ วันทามิ ภันเต,                             ขอโอกาส กระผมขอกราบไหว้ท่าน ขอรับ,
 • สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,              ขอท่านได้โปรดอดโทษทั้งปวง แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,
 • มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,       กระผมสร้างบุญอะไรไว้ ขอท่านผู้เป็นนายพึงอนุโมทนา,
 • สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,           ท่านบำเพ็ญบุญอะไรไว้ พึงให้แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,
 • สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ,                              กระผม ขออนุโมทนาบุญ,
 • อุกาสะ การุญญัง กัตวา,                           ขอโอกาส ขอท่านโปรดอนุเคราะห์,
 • ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต                           ให้การบรรพชา แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,
 • (นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า ขอบรรพชา)
 • อะหัง ภันเต , ปัพพัชชัง ยาจามิ.                   ท่านขอรับ กระผมขอบรรพชา
 • ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต , ปัพพัชชัง ยาจามิ.          ท่านขอรับ กระผมขอบรรพชา แม้ครั้งที่สอง
 • ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต , ปัพพัชชัง ยาจามิ.         ท่านขอรับ กระผมขอบรรพชา แม้ครั้งที่สาม
 •  สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,   นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ                         ขอท่านโปรดอนุเคราะห์ รับผ้ากาสาวะนี้ ให้กระผมบวช
 •  อิมัง กาสาวัง คะเหตวา,ปัพพาเชถะ มัง ภันเต , อะนุกัมปัง อุปาทายะ.           เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงเถิด ขอรับ  
 •  (กล่าว ๓ หน)
 • (ตั้งแต่ สัพพะทุกขะ มา ว่า ๓ หน น้อมถวายผ้าไตรแด่ พระอุปัชฌาย์ ๆ รับผ้าไตร แล้วว่าต่อไป)
 • สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ ,                          ขอท่านโปรดอนุเคราะห์ ให้ผ้ากาสาวะนั้น ให้กระผมบวช
 •  เอตัง กาสาวัง ทัตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต , อะนุกัมปัง อุปาทายะ.           เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงเถิด ขอรับ
 • (กล่าว ๓ หน)
 • พระอุปัชฌาย์สวมอังสะให้แก่นาค ให้น้อมรับยกมือขวา สอดเข้าไปในอังสะแล้วประนมมือ
 • พระอุปัชฌาย์บอก ปัญจกัมมัฏฐาน ให้ฟังแล้วว่าตาม
 • เกสา, โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ, (อนุโลม)                  ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง (ตามลำดับ)
 • ตะโจ, ทันตา, นะขา, โลมา, เกสา. (ปฏิโลม)                  หนัง,ฟัน,เล็บ,ขน,ผม (ทวนลำดับ)
 • พระอุปัชฌาย์สวมอังสะให้แก่นาค ให้น้อมรับยกมือขวา สอดเข้าไปในอังสะแล้วประนมมือ
 • ผู้อุปสมบทออกไปครองผ้าไตรจีวร เมื่อพระอุปัชฌาย์ชักอังสะออกจากชุดผ้าไตรสวมให้แล้ว สั่งให้ออกไปครองไตรจีวร
 •  ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหา บิดามารดาเพื่อรับประเคน บาต รับประเคนแล้ววางไว้ด้านซ้ายแล้วขอศีลจากพระกรรมวาจาจารย์ เปล่งวาจา ขอสรณะและศีล ดังนี้ ...
          คำขอสรณคมน์ และศีล
 • อุกาสะ วันทามิ ภันเต,                              ขอโอกาส กระผมขอกราบไหว้ท่าน ขอรับ,
 • สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,               ขอท่านได้โปรดอดโทษทั้งปวง แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,
 • มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,       กระผมสร้างบุญอะไรไว้ ขอท่านผู้เป็นนายพึงอนุโมทนา,
 • สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,           ท่านบำเพ็ญบุญอะไรไว้ พึงให้แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,
 • สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.                              กระผม ขออนุโมทนาบุญ,
 • อุกาสะ การุญญัง กัตวา                             ขอโอกาส ขอท่านโปรดอนุเคราะห์,
 • ติสะระเณนะ สะหะ สีลานิ เทถะ เม ภันเต             ให้สรณคมน์ และศีล แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,
 • (นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า)
 • อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,                  กระผมขอสรณคมน์ และศีล ขอรับ
 • ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ,         กระผมขอสรณคมน์ และศีล แม้ครั้งที่สอง ขอรับ
 • ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.        กระผมขอสรณคมน์ และศีล แม้ครั้งที่สาม ขอรับ
 • พระอาจารย์ กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย ให้นาคธรรมทายาทกล่าวตาม ดังนี้
 • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต              สัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง
 • (กล่าว ๓ หน)
 • พระอาจารย์ กล่าวว่า ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ               "เธอ จงกล่าวตามเรา"
 • ให้นาคธรรมทายาท กล่าวรับว่า อามะ ภันเต                      " ขอรับ กระผม"
 • จากนั้นพระอาจารย์จะให้สรณคมน์ และศีล ให้นาคธรรมทายาทกล่าวตามทีประโยค ดังนี้
 • พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,                            กระผม ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
 • ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,                            กระผม ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
 • สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,                            กระผม ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
 • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,                   กระผม ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง
 • ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,                   กระผม ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง
 • ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,                   กระผม ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง
 • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,                  กระผม ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม
 • ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,                  กระผม ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม
 • ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ                    กระผม ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม
 • พระอาจารย์ กล่าวว่า                      ติสะระณะคะมะนัง นิฎฐิตัง           "ไตรสรณคมน์ จบแล้ว"
 • ให้สามเณรธรรมทายาท กล่าวรับว่า        อามะ ภันเต                           "ขอรับ กระผม"
 • เมื่อรับไตรสรณคมน์จบถือได้ว่านาคธรรมทายาทได้เป็นสามเณรโดยสมบูรณ์ (การบรรพชาสามเณรสำเร็จเมื่อนาค กล่าว ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ )   
 • แต่สามเณรต้องรักษาศีล๑๐ ดังนั้นพระอาจารย์จะกล่าวนำให้สมาทานศีล ทีละตอน
 • ให้สามเณรกล่าวตาม ดังนี้
 • ๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.                         กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ฆ่าสัตว์
 • ๒. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.                        กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
 • ๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.                      กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ประพฤติ ไม่ประเสริฐ ( เสพเมถุน )
 • ๔. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.                             กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ พูดเท็จ
 • ๕. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.      กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ดื่มน้ำเมาคือสุรา และเมรัย
 • เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
 • ๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.                        กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ บริโภคอาหาในเวลาวิกาล
 • ๗. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.      กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ฟ้อนรำขับร้องประโคมและดูการละเล่น
 • ๘. มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.    กระผม ขอสมาทานสิกขาบท
 •  งดเว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้
 • ๙. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.           กระผม ขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่
 • ๑๐. ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.    กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการรับทอง และเงิน
 • พระอาจารย์ กล่าวนำว่า อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.               กระผม ขอสมาทานสิกขาบท ๑๐ นี้ 
 • ให้สามเณรธรรมทายาท กล่าวตาม ดังนี้
 • อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ. (กล่าว ๓ หน)                      กระผมขอสมาทานสิกขาบท ๑๐ นี้
 • เสร็จแล้วให้สามเณรคลานเข้าไปประเคน บาต พระอุปัชฌาย์ๆ รับแล้วนำดอกบัวออกถวายพระพุทธ แล้วให้น้อมตัวรับบาตจากพระอุปัชฌาย์
 • คำขอนิสสัย
 • อุกาสะ วันทามิ ภันเต,                                    ขอโอกาส กระผมขอกราบไหว้ท่าน ขอรับ,
 • สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,                     ขอท่านได้โปรดอดโทษทั้งปวง แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,
 • มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,             กระผมสร้างบุญอะไรไว้ ขอท่านผู้เป็นนายพึงอนุโมทนา,
 • สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,                  ท่านบำเพ็ญบุญอะไรไว้ พึงให้แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,
 • สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ.                                    กระผม ขออนุโมทนาบุญ,
 • อุกาสะ การุญญัง กัตวา                                  ขอโอกาส ขอท่านโปรดอนุเคราะห์,
 • นิสฺสะยัง เทถะ เม ภันเต,                                 ให้นิสสัย แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ
 • (นั่งคุกเข่า ประนมมือ กล่าวว่า)
 • อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.                          กระผม ขอนิสสัย ขอรับ
 • ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.                 กระผม ขอนิสสัย แม้ครั้งที่สอง ขอรับ
 • ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.                กระผม ขอนิสสัย แม้ครั้งที่สาม ขอรับ
 • กล่าวขออุปัชฌาย์ต่อทันที
 • อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ.                              ขอท่านเป็นอุปัชฌาย์ ของกระผมเถิด ขอรับ
 • (กล่าว ๓ หน)
 • พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า สามเณรกล่าวรับว่า
 • โอปายิกัง                                              ชอบแก่อุบาย
 • พึงรับว่า            อุกาสะ สัมปะฎิฉามิ                ขอโอกาส
 • ปะฏิรูปัง                                                สมควร 
 • พึงรับว่า            สัมปะฎิฉามิ
 • ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ                                 จงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใส 
 • พึงรับว่า            สัมปะฎิฉามิ
 • จากนั้น ให้สามเณรกล่าวต่อไปว่า
 • อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร.    ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พระเถระย่อมเป็นภาระของกระผม,แม้กระผมย่อมเป็นภาระของพระเถระ.
 • (กล่าว ๓ หน)
 • พระอุปัชฌาย์กล่าวอนุศาสน์และบอก อัฐบริขาร ๘ คือ ผ้า ๔ คือสบง จีวร สังฆาฏิ ประคดคาดเอว เหล็ก ๓ คือบาตร มีดโกน เข็ม น้ำ ๑ คือธมกรก
 • ผู้อุปสมบท แล้วบอกบาตรและจีวรต่อไป
 • ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตัพโพ อุปัชฌัง คาหาเปตะวา ปัตตะจีวะรัง อาจิกขิตตัพพัง.
 • อะยันเต ปัตโต                                      (นี้บาตรของเธอ) 
 • พึงรับว่า             อามะ ภันเต                    (ขอรับ กระผม)
 • อะยัง สังฆาฏิ                                       (นี้ผ้าสังฆาฏิ)(ผ้าซ้อน)
 • พึงรับว่า             อามะ ภันเต                    (ขอรับ กระผม)
 • อะยัง อุตตะราสังโฆ                                  (นี้ผ้าจีวร)(ผ้าห่ม)
 •  พึงรับว่า             อามะ ภันเต                    (ขอรับ กระผม)
 • อะยัง อันตะระวาสะโก                                 (นี้ผ้าสบง)(ผ้านุง)
 • พึงรับว่า              อามะ ภันเต                     (ขอรับ กระผม)
 • พระอุปัชฌาย์กล่าวอนุศาสน์และให้คลานออกไปเมื่อพ้นระยะพระลำดับให้ลุกขึ้นยืนประนมมือ ไปที่ผนังโบสถ์แล้วประนมมือรอคู่สวด
 • ผู้อุปสมบทออกไปยืนอยู่ในที่กำหนดไว้
 • พระอาจารย์สวดสอนซ้อม
 • พระอาจารย์กล่าวว่า คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฎฐาหิ
 •  ให้ผู้อุปสมบทพึงลุกขึ้น ไปยืนอยู่ในที่ กำหนดไว้ เพื่อพระอาจารย์ท่านสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม แล้วออกไป สวดถามอันตรายิกธรรม
 • (พึงรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ ครั้ง, อามะ ภันเต ๘ ครั้ง)
 • ยืนรอผู้สอนซ้อม
 • พระคู่สวดบอกว่า                   สามเณรกล่าวรับว่า
 • กุฏฐัง (โรคเรื้อน)                 นัตถิ ภันเต (ไม่เป็น ขอรับ)
 • คัณโฑ (โรคฝี)                    นัตถิ ภันเต (ไม่เป็น ขอรับ)
 • กิลาโส (โรคกลาก)                นัตถิ ภันเต (ไม่เป็น ขอรับ)
 • โสโส (โรคม่องคร่อ - โรคหืด)    นัตถิ ภันเต (ไม่เป็น ขอรับ)
 • อะปะมาโร (โรคลมบ้าหมู)         นัตถิ ภันเต (ไม่เป็น ขอรับ)
 • มะนุสโสสิ๊ (เธอเป็นมนุษย์หรือ)     อามะ ภันเต (ใช่ ขอรับ)
 • ปุริโสสิ๊ (เธอเป็นชายหรือ)          อามะ ภันเต (ใช่ ขอรับ)
 • ภุชิสโสสิ๊ (เธอเป็นไทมิใช่ทาสหรือ)  อามะ ภันเต (ใช่ ขอรับ)
 • อะนะโณสิ๊ (เธอไม่มีหนี้หรือ)        อามะ ภันเต (ใช่ ขอรับ)
 • นะสิ๊ ราชะภะโฏ (เธอไม่ใช่ราภัฏหรือ) อามะ ภันเต (ใช่ ขอรับ)
 • อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ(บิดามารดาเธอนุญาตแล้วหรือ)           อามะ ภันเต (ใช่ ขอรับ)
 • ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊(เธออายุครบยี่สิบปีแล้วหรือ)              อามะ ภันเต (ใช่ ขอรับ)
 • ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง(บาตรจีวรของเธอครบแล้วหรือ)        อามะ ภันเต (ใช่ ขอรับ)
 • กินนาโมสิ อะหัง ภันเต .... นามะ(เธอชื่ออะไร)        อะหังภันเต ..........นามะ  กระผมชื่อ.........ขอรับ)
 • โก นามะ เต อุปัชฌาโย                                  อุปัชฌา โย เม ภันเต, อายัสมา กันตาจารี นามะ(พระอุปัชฌาย์ของกระผมชื่อ  ผู้มีมารยาทน่ารัก  ขอรับ)
 • เปล่งวาจาของอุปสมบท หลังจากสวดสอนซ้อมแล้ว ผู้อุปสมบทพึงเข้าไปในสังฆสันนิบาต กราบลง ตรงหน้าพระอุปัชฌายะ ๓ หน แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ กล่าววาจาของอุปสมบท ดังนี้...
 • คำขออุปสมบท
 • สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,                        กระผม ขอการอุปสมบทต่อสงฆ์
 • อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.        ขอสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ ยกกระผมขึ้นสู่ความเป็นภิกษุด้วยเถิดขอรับ
 • ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,              กระผม ขอการอุปสมบทต่อสงฆ์ แม้ครั้งที่สอง
 • อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.        ขอสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ ยกกระผมขึ้นสู่ความเป็นภิกษุด้วยเถิดขอรับ
 • ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,             กระผม ขอการอุปสมบทต่อสงฆ์ แม้ครั้งที่สาม
 • อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.        ขอสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ ยกกระผมขึ้นสู่ความเป็นภิกษุด้วยเถิดขอรับ
 • (กราบ ๓ ครั้ง)
 • หลังจากผู้อุปสมบทกล่าวคำขออุปสมบทแล้ว พระอุปัชฌาย์กล่าวเผดียงสงฆ์
 • พระอาจารย์สวดสมมติตนถามอันตรายิกธรรม
 • (รับว่า นัตถิ ภันเต ๕ ครั้ง, และ อามะ ภันเต ๘ ครั้ง)
 • *******
 • จากนั้นผู้อุปสมบทนั่งฟังสวดกรรมวาจาอุปสมบทจนจบ
 • กราบ ๓ ครั้ง
 • นั่งพับเพียงประนมมือฟังพระอุปัชฌาย์บอกอนุศาสน์ไปจนจบ
 • ผู้อุปสมบท กล่าวรับว่า อามะ ภัณเต
 • กราบพระอุปัชฌาย์ ๓ ครั้ง ถวายเครื่องไทยทานแด่พระอันดับ
 • จากนั้นฟังพระท่านอนุโมทนา พร้อมกรวดน้ำตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้ผู้มีพระคุณ
 • แล้วประนมมือฟังอนุโมทนาจนจบ
 • กรวดน้ำ
 • ตั้งใจอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้ล่วงลับ พร้อมไปกับหลั่งรินน้ำเป็น
 • เครื่องหมาย และเป็นเครื่องรวมกระแสจิตที่ตั้งใจอุทิศนั้นให้แน่วแน่;
 • เริ่มรินน้ำ เมื่อพระองค์หัวหน้าเริ่มสวดยถา รินน้ำหมดพร้อมกับ
 • พระหัวหน้าสวดยถาจบ และพระทั้งหมด เริ่มสวดพร้อมกัน
 • จากนั้นวางที่กรวดน้ำลง ประนมมือรับพรต่อไป;
 • คำกรวดน้ำอย่างสั้นว่า "อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนฺตุ ญาตโย " " ขอส่วนบุญนี้
 • จงสำเร็จแก่....(ออกชื่อผู้ล่วงลับ) และญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลาย จงสุขเถิด
 • อนุโมทนารัมภคาถา
 • ยะถา วาริวะหา ปูรา | ห้วงน้ำที่เต็ม ย่อมยังสมุทรสาคร
 • ปะริปูเรนติ สาคะรัง | ให้บริบูรณ์ได้ฉันใด
 • เอวะเมวะ อิโต ทินนัง | ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จ
 • เปตานัง อุปะกัปปะติ | ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ได้ฉันนั้น
 • อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง | ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว
 • ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ | จงสำเร็จโดยฉับพลัน
 • สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา | ขอความดำริทั้งปวง (ของท่าน)
 • จันโท ปัณณะระโส ยะถา | จงเต็มที่เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ
 • มะณิ โชติระโส ยะถา | เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี
 • สัพพีติโย วิวัชชันตุ | ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป
 • สัพพะโรโค วินัสสะตุ | โรคทั้งปวงของท่านจงหาย
 • มา เต ภะวัตวันตะราโย | อันตรายทั้งหลายอย่ามีแก่ท่าน
 • สุขี ทีฆายุโก ภะวะ | ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน
 • อภิวาทะนะสีลิสสะ | นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน | จัตตาโร ธัมมา วัฒฒันติ | อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง |
 • พรสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคล ผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อม (ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์ ด้วยประการฉะนี้แล
 •  อุปสมบทเดี่ยว
 • โส อัตถะลัทโธ
 • โส อัตถะลัทโธ สุขิโต,
 • ท่านชาย จงเป็นผู้มีประโยชน์ อันได้แล้ว ถึงแล้วซึ่งความสุข,
 • วิรุฬโห พุทธะสาสะเน,
 • เจริญในพระพุทธศาสนา,
 • อะโรโค สุขิโต โหหิ,
 • ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข,
 • สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ,
 • พร้อมกับด้วยญาติทั้งหลาย,
 •   อุปสมบมคู่
 • เต อัตถะลัทธา สุขิตา,
 • ท่านทั้งหลาย ทั้งชายและหญิง, จงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุข,
 • วิรุฬหา พุทธะสาสะเน,
 • เจริญในพระพุทธศาสนา,
 • อะโรคา สุขิตา โหถะ,
 • ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข,
 • สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ.
 • พร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิง, จงรักษาศีลให้บริบูรณ์.
 •                                ขอความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบรรดาลให้มาเป็น จตุปัจจัย มี อายุ วรรณะ สุขะ พะละ
 •  ธรรมสาร สมบัติ ขอให้เงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำพระคงคาไหลมาไม่ขาดสาย......เอวังโหตุ
 • อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต,
 • มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,
 • สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ. 
 • อุกาสะ การุญญัง กัตวา, ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต.
 • อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
 • ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
 • ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, ปัพพัชชัง ยาจามิ.
 • ( สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, อิมัง กาสาวัง คะเหตวา,
 • ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ) กล่าว 3 จบ (น้อมถวายผ้าไตรแก่พระอุปัชฌาย์แล้วประนมมือ ว่าต่อ)

 • ( สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง ทัตวา,
 • ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ. ) กล่าว 3 จบ

 • 3. มูลกัมมัฏฐาน

 • เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
 • ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)

 • 4. คำขอสรณคมน์และศีล

 • อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
 • ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
 • ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
 • พระอาจารย์กล่าวคำนมัสการพระรัตนตรัย ให้นาคกล่าวตาม
 • ( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ )
 • กล่าว 3 จบ

 • พระอาจารย์กล่าวว่า “ยะมะหัง วะทามิตัง วะเทหิ”
 • ให้นาครับว่า “อามะ ภันเต”

 • จากนั้น พระอาจารย์ จะให้ สรณคมน์ และศีล
 • ให้นาคกล่าวตามดังนี้
 • พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
 • สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
 • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง
 • คัจฉามิ, ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ,
 • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง
 • คัจฉามิ, ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
 • พระอาจารย์กล่าวว่า “ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง”
 • ให้นำครับว่า “อามะ ภันเต”


 • พระอาจารย์จะกล่าวนำศีล 10 ให้กล่าวตามทีละบท

 • 1. ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • 2. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • 3. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • 4. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • 5. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • 6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • 7. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • 8. มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • 9. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • 10. ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา เวระมะณี,สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
 • ( อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ )
 • กล่าว 3 จบ แล้วกราบ 3 ครั้ง

 • 5. คำขอนิสัย

 • อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
 • ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
 • ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ.
 • ( อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ ) กล่าว 3 จบ

 • พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า สามเณรกล่าวรับว่า
 • ปะฏิรูปัง สาธุ ภันเต
 • โอปายิกัง สาธุ ภันเต
 • ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ สาธุ ภันเต
 • เมื่อกล่าวรับจบ ให้สามเณรกล่าวต่อไปว่า
 • ( อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร )
 • กล่าว 3 จบ แล้วกราบ 3 ครั้ง'

 • 6. คำบอกบริขาร

 • พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า สามเณรกล่าวรับว่า
 • อะยันเต ปัตโต อามะ ภันเต
 • อะยัง สังฆาฏิ อามะ ภันเต
 • อะยัง อุตตะราสังโฆ อามะ ภันเต
 • อะยัง อันตะระวาสะโก อามะ ภันเต

 • 7. คำถามอันตรายิกธรรม

 • พระคู่สวดถาม สามเณรตอบ
 • กุฏฐัง นัตถิ ภันเต
 • คัณโฑ นัตถิ ภันเต
 • กิลาโส นัตถิ ภันเต
 • โสโส นัตถิ ภันเต
 • อะปะมาโร นัตถิ ภันเต
 • มะนุสโสสิ๊ อามะ ภันเต
 • ปุริโสสิ๊ อามะ ภันเต
 • ภุชสิ โสสิ๊ อามะ ภันเต
 • อะนะโณสิ๊ อามะ ภันเต
 • นะสิ๊ราชะภะโฏ อามะ ภันเต
 • อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ อามะ ภันเต
 • ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ อามะ ภันเต
 • ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง อามะ ภันเต
 • กินนาโมสิ อะหัง ภันเต ...(1)...นามะ
 • โก นามะ เต อุปัชฌาโย อุปัชฌาโย เม ภันเต
 • อายัสมา....(2)....นามะ
 • (1) บอกฉายาของตนเอง (2) บอกฉายาของพระอุปัชฌาย์

 • 8. คำขออุปสมบท

 • สังฆัมภันเต, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
 • อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
 • ทุติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
 • อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.
 • ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง, อุปะสัมปะทัง ยาจามิ,
 • อุลลุมปะตุ มัง ภันเต สังโฆ, อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

 • 9. คำขอขมา

 • อุกาสะ, ดังข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอวโรกาส,
 • กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง, ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย,
 • เพื่อบรรพชาอุปสมบท ณ บัดนี้,
 • ตลอดระยะเวลา, ที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิด,
 • ถือกำเนิดในวัฏฏสงสาร, หากข้าพเจ้าทั้งหลาย,
 • ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกิน, ต่อท่านทั้งหลาย,
 • ในที่ต่อหน้าก็ดี, ในที่ลับหลังก็ดี,
 • ทั้งมีเจตนาก็ดี, ทั้งไม่มีเจตนาก็ดี,
 • ที่ระลึกได้ก็ดี, ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี,
 • นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ, หมื่นชาติแสนชาติก็ดี,
 • ทั้งในปัจจุบันชาติก็ดี, ขอท่านทั้งหลาย,
 • โปรดอโหสิกรรม, งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น,
 • ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ผู้จะบรรพชาอุปสมบทในบัดนี้,
 • เพื่อความบริสุทธิ์, เพื่อความบริบูรณ์,
 • เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์, และเพื่อประโยชน์,
 • แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,
 • ในปัจจุบันชาตินี้ เทอญ ฯ