วิธีแสดงอาบัติ

 ภิกษุใหม่ควรแสดงอาบัติเป็นประจำเพื่อแสดงความบิรสุทธิแก่คณะสงฆ์ต่อหน้าองค์สงฆ์ เพื่อให้รับรู้และเพื่อเป็นการเตือนตนไม่ให้ทำผิดซ้ำในคราวต่อๆไป(ไม่ควรใช้คำว่า ปลงอาบัติ เพราะ ปลง แปลว่า ปลด ตัด ควรใช้ แสดงอาบัติ) 

 

 

 

 

 

 

วิธีแสดงอาบัติ 

 (พรรษาอ่อนว่า)   สัพพาตา อาปัตติโย อาโรเจมิ   ( ๓ หน)                      - ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหลายตัว. 

สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ  ( ๓ หน)                                    - อาบัติเหล่านั้น เป็นอาบัติหนักเบา หลายตัว. 

อะหัง ภันเต สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปัตติโย อาปัชชิงตา ตุม๎หะ มูเลปะฏิเทเสมิ ,  - ข้าพเจ้าต้องอาบัติหลายตัว ต่างวัตถุกัน   ข้าพเจ้าขอแสดงอาบัตินั้น.

(พรรษาแก่ว่า)   ปัสสะสิ อาวุโส ตา อาปัตติโย ,                                      - เธอเห็น อาบัตินั้น หรือ ?

(พรรษาอ่อนว่า)   อุกาสะ อามะ ภันเต ปัสสามิ ,                                     - ใช่! ข้าพเจ้าเห็น.

(พรรษาแก่ว่า)   อายะติง อาวุโส สังวะเรยยาสิ ,                                     - เธอพึงสำรวมระวังต่อไป.

(พรรษาอ่อนว่า)   สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ ,                                   - ดีแล้วท่าน! ข้าพเจ้าจะสำรวมไว้ด้วยดี. 

ทุติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ ,                                               - แม้วาระที่สองดีแล้วท่าน! ข้าพเจ้าจะสำรวมไว้ด้วยดี. 

ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ ภันเต สังวะริสสามิ ,                                              - แม้วาระที่สามดีแล้วท่าน! ข้าพเจ้าจะสำรวมไว้ด้วยดี. 

นะ ปุเนวัง กะริสสามิ ,                                                                 - นับตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจักสำรวมกายไว้ด้วยดี.

(พรรษาแก่ว่า)      สาธุ                                                              - ดีแล้วท่าน

นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ ,                                                                -นับตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจักสำรวมวาจาไว้ด้วยดี. 

(พรรษาแก่ว่า)       สาธุ                                                             -ดีแล้วท่าน

นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ.                                                              - นับตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจักสำรวมใจไว้ด้วยดี.

(พรรษาแก่ว่า)      สาธุ                                                              - ดีแล้วท่าน

........................................จบการแสดงอาบัติพรรษาอ่อน...........................................................

(พรรษาแก่ว่า)   สัพพาตา อาปัตติโย อาโรเจมิ  ( ว่า ๓ หน)                       - ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้าพเจ้าต้องอาบัติหลายตัว. 

สัพพา คะรุละหุกา อาปัตติโย อาโรเจมิ  ( ว่า ๓ หน)                                 - อาบัติเหล่านั้น เป็นอาบัติหนักเบา หลายตัว. 

อะหัง อาวุโส สัมพะหุลา นานาวัตถุกาโย อาปัตติโย อาปัชชิงตา ตุย๎หะ มูเลปะฏิเทเสมิ , - ข้าพเจ้าต้องอาบัติหลายตัว ต่างวัตถุกัน , ข้าพเจ้าขอแสดงอาบัตินั้น.

(พรรษาอ่อนว่า)   อุกาสะ ปัสสะถะ ภันเต ตา อาปัตติโย                              - เธอเห็น อาบัตินั้น หรือ ?

(พรรษาแก่ว่า)   อามะ อาวุโส ปัสสามิ ,                                             - ใช่! ข้าพเจ้าเห็น.

(พรรษาอ่อนว่า)   อายะติง ภันเต สังวะเรยยาถะ ,                                   - เธอพึงสำรวมระวังต่อไป.

(พรรษาแก่ว่า)   สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ ,                                    - ดีแล้วท่าน! ข้าพเจ้าจะสำรวมไว้ด้วยดี. 

ทุติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ ,                                              - แม้วาระที่สองดีแล้วท่าน! ข้าพเจ้าจะสำรวมไว้ด้วยดี. 

ตะติยัมปิ สาธุ สุฏฐุ อาวุโส สังวะริสสามิ ,                                              - แม้วาระที่สามดีแล้วท่าน! ข้าพเจ้าจะสำรวมไว้ด้วยดี. 

นะ ปุเนวัง กะริสสามิ ,                                                                 - นับตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจักสำรวมกายไว้ด้วยดี.

(พรรษาอ่อนว่า)      สาธุ                                                              - ดีแล้วท่าน

นะ ปุเนวัง ภาสิสสามิ ,                                                                 - นับตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจักสำรวมวาจาไว้ด้วยดี.

(พรรษาอ่อนว่า)      สาธุ                                                              - ดีแล้วท่าน 

นะ ปุเนวัง จินตะยิสสามิ.                                                               - นับตั้งแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจักสำรวมใจไว้ด้วยดี.

(พรรษาอ่อนว่า)      สาธุ                                                              - ดีแล้วท่าน

................................................จบการแสดงอาบัติพรรษาแก่..........................................................