งานเทศน์มหาชาติ

   เนืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปี นับเป็นโอกาสวันสำคัญอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทยที่จะได้แสดงถึงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนได้รำลึกถึงเรื่องราวในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดร ทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัติ พระโอรส พระธิดา และพระมเหสี เรียกว่า มหาทาน ยากที่ปุถุชนคนทั่วไปจะกระทำได้ การได้ฟังเทศน์มหาชาติเป็นการปลูกฝังคุณธรรมการบริิจาค การเสียสละ ก่อให้เกิดอุปนิสัยโน้มเอียงตามเยี่ยงจรรยาของพระเวสสันดร นั้นคือความเห็นแก่ตัวจะค่อยๆเบาบางลง ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถนำไปประพฤติประฎิบัติเพื่อช่วยพยุงสังคมให้ร่มเย็นเป็นปรกติสุขได้

  จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ร่วมกับทาง วัดบางหัวเสือ เป็นตัวแทนประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประยุกต์ ๓ ธรรมาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 ในวันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐.